ترجمه تخصصی مهندسی سطح

ترجمه متن مهندسی سطح


گرایش مهندسی سطح یکی از گرایش های رشته مهندسی مواد است که از کاربردهای بسیار وسیعی در علم مواد همچون ایجاد پوشش های سطحی تزئینی، پوشش های سطحی محافظ خوردگی، پوشش های سطحی محافظ حرارتی، لایه های نازک سطحی، پوشش های نانو بر روی سطح و غیره برخوردار است و طیف وسیعی از دانشجویان و محققین رشته مهندسی مواد را مجذوب خود نموده است.

ترجمه مقاله مهندسی سطح


 ترجمه مقاله مهندسی سطح نیاز به دانش تخصصی بالایی در زمینه شناسایی انواع فرآیندهای مهندسی سطح و ایجاد و اصلاح پوشش ها می باشد که شاخه گسترده ای از مهندسی مواد را شامل می شود.

 ما در ترجمه بازار سعی داشته ایم که از متخصصین حوزه مهندسی سطح که توانایی بالایی در زمینه ترجمه دارند، بهره بگیریم و بهترین مترجمین رشته مهندسی مواد و مهندسی سطح را برای انجام ترجمه در سطح کیفی بالا گرد هم آورده ایم و ترجمه مقاله مهندسی سطح به صورت صد در صد تخصصی در ترجمه بازار ارائه می گردد.

سفارش ترجمه تخصصی متون مهندسی سطح


 سفارش ترجمه تخصصی مهندسی سطح خود را در سایت ترجمه بازار ثبت نمائید تا ترجمه ای با کیفیت بالا را تحویل بگیرید.

خدمات ترجمه تخصصی مهندسی سطح در ترجمه بازار در سطوح فوق تخصصی زیر نیز ارائه می گردد:

ترجمه تخصصی مهندسی سطح در موضوع لایه های نازک 

 ترجمه تخصصی مهندسی سطح در موضوع پوشش های سطحی

ترجمه تخصصی مهندسی سطح در موضوع فرآیندهای نوین مهندسی سطح

برای استفاده از دیکشنری تخصصی مهندسی سطح و مشاهده اصطلاحات تخصصی مهندسی سطح که توسط مترجمین متخصص ترجمه بازار گردآوری شده است، به انتهای صفحه مراجعه نمائید.

کلمه به زبان انگلیسیمعنی کلمه به فارسی
Abradable coatingsپوشش تزئینی
Abrasive blastingتمیزکاری و زبرسازی سطح با مواد ساینده
Abrasive Wearسایش خراشان
Acoustic emissionنشر آکوستیک
Adhesive Wearسایش چسبان
Agglomerateذرات چسبیده به هم
Agglomerated powderپودر آگلومره
Air classificationطبقه بندی با هوا
Aluminising (gas)آلومینایزینگ گازی
Alkyd resinرزین آلکیدی که در پوشش های سطحی استفاده می شود
Aluminising (hot dip)آلومینایزینگ به روش غوطه ­وری
Aluminising (Thermal Spray Method)آلومینایزینگ به روش پاشش حرارتی
Aluminium Ion Platingرسوب یون آلومینیم
Amorphousماده آمورف
Anionیون دارای بار منفی
Anodeآند
Anodisingروش آندایزینگ
Apparent densityدانسیته ظاهری
Apparent hardnessسختی ظاهری
Arc Wire Sprayingروش پاشش حرارتی قوس الکتریکی
Argon (Ar)گاز آرگون
Atomisationاتمیزه کردن
Atomised powderپودر اتمیزه
Autoclavingروش اتوکلاو برای ایجاد لایه اکسیدی بر روی سطح فلزات
Binderماده بایندر یا چسباننده
Blastingفرآیند بلاستینگ
Bondپیوند بین پوشش و زیرلایه
Bond coatپوششی که از پیوند میان فلز پوشش و فلز زیرلایه تشکیل می شود
Bond strengthاستحکام پیوند بین پوشش و فلز پایه
Boronisingنفوذ بور به سطح فلز
Cadmium platingرسوب دهی یا آبکاری کادمیوم
Cadmium ion platingرسوب دهی یونی کادمیوم
Carbonitridingکربونیترایدینگ
Carburisingکربورایزینگ
Case Hardeningسختکاری سطحی
Carrier gasگاز حامل
Cathodeکاتد
Cathodic protectionحفاظت کاتدی
Cationکاتیون
Cavitationکاویتاسیون
Cavitation Erosionفرسایش کاوتاسیونی
Cermet powderپودر سرمت
Chemical conversion coatingپوشش تبدیلی شیمیایی
Chemical Vapor Deposition (CVD)رسوب دهی شیمیایی بخار
Chromatingکروماته کردن
Chromisingکرومایزینگ یا کرم دار کردن سطح
Claddingروکش کاری
Coatingپوشش
Cold weldingجوش سرد
Compositeکامپوزیت
Composite Coatingپوشش کامپوزیتی
Corrosion potentialپتانسیل خوردگی
Corrosive wearسایش خورنده
Copper platingآبکاری مس
CVDرسوب دهی شیمیایی بخار
Degreasingچربی زدایی
Detonation Gunتفنگ انفجاری برای پاشش حرارتی
Diffusion Coatingپوشش نفوذی
Surface Ductilityچقرمگی سطح
Electrochemical cellسلول الکتروشیمیایی
Electroless Nickelپوشش نیکل به روش الکترولس
Electrolyteالکترولیت
Electrolysisالکترولیز
Electromotive Force Series (EMF Series)سری الکتروموتیو
Surface Elasticityالاستیسیته سطح
Electroplatingآبکاری
Embrittlement of coatingشکنندگی پوشش
Erosion of coatingفرسایش پوشش
Etchاچ کردن
Exfoliationپوسته پوسته شدن پوشش
Flame hardeningسختکاری با شعله
Flame sprayingاسپری با شعله
Fillerفلز پرکننده
Frettingترشوندگی
Frictionاصطکاک
Fused coatingsپوشش ذوبی
Gallingپوسته ای شدن پوشش
Galvanic corrosionخوردگی گالوانیک
Galvanic Seriesسری گالوانیگ
Gas carburisingکربورایزینگ گازی
Gas flow rateنرخ دمش گاز
Gas nitridingنیترایدینگ گازی
Gas nitrocarburisingنیتروکربورایزینگ گازی
Galvanisingگالوانیزه کردن
Gold platingآبکاری طلا
Granular powderپودر گرانوله
Grindingسنگ زنی
Grit blastingبلاستینگ سطح با ذرات سخت
Hard Chromium Platingآبکاری کرم سخت
Hardfacingسختکاری سطحی
Hardness testآزمون سختی
High Velocity Oxy-fuel Spraying (HVOF)اسپری توسط سوخت اکسیژن با سرعت بسیار بالا
HIPPINGاستحکام دهی در دما و فشار بالا
Hot dip coatingپوشش دهی به روش غوطه­وری
Hydrogen embrittlementتردی هیدروژنی
Hydrophilicآب دوست
Hydrophobicآب ترس
Impregnationاشباع حفره های پوشش
Induction heatingگرمایش القایی
Induction hardeningسختکاری القایی
Impingementبرخورد ذرات
Interconnected porosityتخلخل های متصل که به سطح پوشش راه دارند
Ion-Implantationکاشت یون
Ion nitridingنیترایدینگ یونی
Ion platingآبکاری یونی
Internal oxidationاکسایش داخلی
Kerosene سوخت مایع مورد استفاده در فرآیندهای پاشش حرارتی
Lappingروی هم افتادن دو پوشش
Laser alloyingآلیاژسازی با لیزر
Laser glazingریزدانه کردن سطح با لیزر
Laser hardeningسختکاری با لیزر
Localised corrosionخوردگی موضعی
LPPSاسپری پلاسما با فشار پائین
Lubricantماده روانکار
Macrohardnessماکروسختی
Magnetron sputteringاسپاترینگ یا کند و پاش به روش مگنترون
Matrixزمینه
Micrographتصویر میکروسکوپی از پوشش
Mechanical bondingپیوند مکانیکی
Metallurgical bondingپیوند متالورژیکی
Microhardnessمیکروسختی
Microinchیک میلیونیم اینچ
Microtrackریز ترک
Milیک هزارم اینچ
Nickel platingآبکاری نیکل
Nitridingنیترایدینگ
Nitrocarburisingنیتروژن­کربن­دهی سطح
Noble metalفلز نوبل
Oxidationاکسایش
Oxidisingاکسیژن دهی
Pack carburisingکربورایزینگ در جعبه
Paintingنقاشی سطح
Particle sizeاندازه ذره
Particle size distributionتوزیع اندازه ذره
Passivationغیرفعال­سازی
Passivatorغیرفعال کننده
Passiveغیرفعال
Peeningساچمه زنی سطح
Permeabilityنفوذپذی یا نشت پذیری سطح
Physical Vapour Depositionرسوب دهی فیزیکی بخار
Phosphatingفسفاته­کردن
Photo-thermal NDTبازرسی غیرمخرب فوتوترمال
Pittingخوردگی-سایش به شکل حفره ای شدن سطح
Plasma Carburisingکربورایزینگ پلاسمایی
Plasma jet or plasma flameپلاسما جت یا شعله پلاسما
Plasma Nitridingنیتروژن دهی پلاسمایی
Plasma Sprayingپاشش پلاسما
Plasma Transferred Arc (PTA)قوس انتقالی پلاسما
Plowingخراش دهی سطح
Polyesterپلی استر
Polymer Coatingپوشش پلیمری
Porosityتخلخل
Powder coatingپوشش دهی پودری
Powder injection angleزاویه تزریق پودر در روش اسپری حرارتی
Pre-alloyed powderپودر پیش آلیاژی در روش اسپری حرارتی
Polishingپولیش کاری سطح
Pull-outخروج ذرات از سطح پوشش
PVDرسوب دهی فیزیکی بخار
Reducing Agentعامل کاهنده
Resinرزین
RFI Shieldingحفاظت RFI
Rhodium platingآبکاری رودیم
Sacrificial coatingپوشش قربانی یا فناشونده بر روی سطح
Salt Bath Carburisingکربوره کردن در حمام نمک
Salt Bath Nitridingنیتروره کردن در حمام نمک
Salt Bath Nitrocarburisingنیتروکربوره کردن در حمام نمک
Scratchingخراش
Sealant, Sealerماده رزین مانند پرکننده تخلخل های پوشش سطحی
Sealingآب بندی
Self-bonding coatingsپوشش های خودپیوند
Shrinkageکاهش و انقباض ابعاد پوشش در حین اعمال
Shrinkage stressتنش ناشی از انقباض
Shot peeningساچمه زنی
Silver platingآبکاری نقره
Spallingپوسته ای شدن
Spray chamberمحفظه اسپری
Spray-fused coatingsپوشش پاششی ذوبی
Sputteringکند و پاش
Steam temperingتمپر در بخار
Coating Strainکرنش پوشش
Stress corrosion crackingترک خوردگی تنشی
Substrateزیرلایه
Surface preparationآماده­ سازی سطح
Sulphidationسولفیدی کردن سطح
Surface topographyتوپوگرافی یا شکل هندسی سطح
Surfacingپوشش دهی
Thermal barrier coatingپوشش محافظ حرارتی
Thermochemically formed coatingsپوشش های ترموشیمیایی
Thermal sprayingاسپری حرارتی
Thermographyگرمانگاری یا ترموگرافی
Tribologyدانش مطالعه حرکت سطوح بر روی یکدیگر
Ultrasonicالتراسونیک
Vacuum Plasma Sprayingاسپری پلاسما در خلأ
Wire sprayingاسپری حرارتی با کمک سیم تزریق
Wearسایش
Zinc Platingآبکاری روی
Abrasion Testآزمون سایش
Abrupt Type Interfaceفصل مشترک منقطع
Interfaceفصل مشترک
Absorptionجذب سطحی
Surface Energyانرژی سطح
Desorptionواجذبی سطحی
Surface Enrichmentغنی­ سازی سطح از عناصر آلیاژی
Surface Modificationاصلاح سطح
Surface Roughnessزبری سطح
Surfactantماده فعال سطحی
Coiningسکه­ زنی (ایجاد فشار با قالب بر روی سطح)
Cold Weldingجوش سرد
Compound Type Interfaceفصل مشترک ترکیبی
Cold Bondingپیوند سرد
Contact Angleزاویه تماس
Contaminantماده آلاینده
Corona Dischargeتخلیه کورونا
Inhibitorماده بازدارنده
Coupling Agentعامل جفت سازی یا کوپلینگ سطوح
Amorphous Surfaceسطح آمورف
Decarburizingدکربوره­ کردن
Decorative Coatingپوشش تزئینی
Degreaserماده چربی زدا
Surface Defectعیب سطحی
Deposition Systemسیستم رسوب دهی
Depth Profileپروفایل عمق یا ضخامت
Surface Diffusionنفوذ سطحی
CVDرسوب دهی شیمیایی بخار
Dopantدوپنت یا ماده تلقیح شونده
Double Bondپیوند دوگانه
Surface Ductilityچقرمگی سطح
Electro coatingپوشش دهی الکتریکی
Electron Beamاشعه الکترونی
Electrostatic Sprayingاسپری الکترواستاتیک
Surface Embrittlementشکنندگی سطح
Emeryکاغذ سمباده
Enamelingلعاب دهی سطح
Epitaxyرشد هم سیما یا اپیتاکسی
Etchantماده اچ
Flame Treatmentعملیات حرارتی با شعله
Fragmentationشکنندگی سطح
Frictionاصطکاک
Scatteringپراش
Ion Beam Depositionرسوب دهی با اشعه یونی
Graded Interfaceفصل مشترک تدریجی
Filmلایه
Picklingاسیدشویی
Precursorپیش ماده
Pulse Platingآبکاری پالسی
Pulsed Laser Depositionرسوب دهی با لیزر پالسی
Reactive Depositionرسوب دهی فعال
Reactive Evaporationتبخیر فعال یا واکنشی
Surface Modificationاصلاح سطح
Surface Finishingتمام کاری سطح
Optical Coatingsپوشش ­های دارای خواص اپتیکی
Pack Cementationسمانتاسیون جعبه ای
Thin Filmلایه نازک
Vacuum chamberمحفظه خلأ
Vacuum depositionرسوب دهی در خلأ
Aqueous solutionمحلول آبی
Arc Cleaningتمیزکاری با قوس الکتریکی
Back-Diffusionنفوذ به عقب
 Back-Scatteringپراش در خلاف جهت بمباران اتمی سطح
Buffer layerلایه بافر
Catholic Cleaningتمیزکاری کاتدی
Chelating Agentعامل کیلاتی
Waferویفر (لایه نازک)
Wetting agentعامل ترکننده سطح
IBEDرسوب دهی الکترونی یونی
LPCVDرسوب دهی شیمیایی بخار در فشار پائین
Plasma Surface Modificationاصلاح سطح با پلاسما
Laser Alloyingآلیاژسازی سطح با لیزر
Laser Hardeningسختکاری سطح با لیزر
Glow Discharge Plasmaپلاسمای تخلیه نورانی
Carrier Gasگاز حامل
Deposition Chamberمحفظه رسوب دهی
Chemical Bondingپیوند شیمیایی
Charge Transferانتقال بار الکتریکی
Sputter Cleaningتمیزکاری کند و پاشی
Cohesive Energyانرژی چسبندگی
Complexing Agentعامل کمپلکس­کننده
Residual Gasگاز باقیمانده
Rinsingتمیزکاری سطح
Scaleلایه اکسیدی بر روی سطح
SIMSطیف سنجی جرمی یون ثانویه
Selective Depositionرسوب دهی انتخابی
Shaped Anodesآندهای شکل دار
Solid Lubricantروانکار جامد
Sol-Gel Coatingپوشش ایجادشده به روش سل­ژل
Spin Coatingپوشش دهی چرخان
Sputtering Yieldبازده کند و پاش
Chemisorptionجذب شیمیایی
Sorptionجذب سطحی
Ceramic Coatingپوشش سرامیکی
Aluminizingآلومینایزینگ
Conformal Anodeآند تطبیقی
APCVDرسوب­ دهی شیمیایی بخار در فشار اتمسفری
LCVDرسوب دهی شیمیایی بخار با لیزر
RIBEاچ کردن با اشعه یونی
RPEاچ کردن با پلاسما
Colloidal Gelژل کلوئیدی
Interfacial Tensionتنش فصل مشترک
Peelingبرداشتن پوشش از روی سطح
Angle of incidentزاویه برخورد ذرات با سطح
اگر این مطلب برای شما مفید بود امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.